REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SPIS TREŚCI:

1. WARUNKI OGÓLNE
2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3. CENA
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
5. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI
6. DOSTAWA I KOSZTY PRZESYŁKI
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8. REKLAMACJE
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. FORMULARZE DO POBRANIA

 

1. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod głównym adresem www.dotyk-kreacji.pl jest własnością Anny Sornek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Dotyk Kreacji z siedzibą przy ul. Rolna 31, 43-100 Tychy, NIP: 6462331295, REGON: 363433427, adres poczty elektronicznej: sklep@dotyk-kreacji.pl.

2. Warunkiem zakupu - zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

3. Definicje:

     3.1. Dzień roboczy – dzień powszedni od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

     3.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

     3.3. Koszyk – elektroniczny formularz w sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru produktu w celu złożenia zamówienia.

     3.4. Kupujący – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży i/lub umowę o wykonanie usługi ze Sprzedającym.

     3.5. Sklep internetowy – zestaw stron internetowych i rozwiązań informatycznych tworzących serwis internetowy dostępny pod adresem domeny www.dotyk-kreacji.pl, którego administratorem jest Sprzedający i za pomocą którego Użytkownik może zawrzeć umowę sprzedaży i/lub umowę o wykonanie usługi.

     3.6. Sprzedający/Usługodawca – Anna Sornek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Dotyk Kreacji z siedzibą przy ul. Rolna 31, 43-100 Tychy, NIP: 6462331295, REGON: 363433427, adres poczty elektronicznej: sklep@dotyk-kreacji.pl.

     3.7. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

     3.8. Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy lub usługi ze Sprzedającego na Kupującego z wykorzystaniem niektórych środków porozumiewania się na odległość.

     3.9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego.

4. Wszystkie towary dostępne w niniejszym sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

5. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy kodeks cywilny.

 

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik zamówienie na towary oraz usługi może złożyć poprzez:

     1.1 stronę internetową www.dotyk-kreacji.pl

          1.1.1. zakładając własne konto i rejestrując się,

          1.1.2.  bez zakładania konta, jako gość wypełniając formularz zamówienia.

     1.2 wysłanie wiadomości e-mail z zamówieniem na adres sklep@dotyk-kreacji.pl,

     1.3 wysłanie wiadomości za pomocą strony www.facebook.com/dotykkreacji wraz z doprecyzowaniem warunków płatności i wysyłki.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest kompletne i prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika wszystkich danych zawartych w formularzu zamówienia, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji lub podania niezbędnych danych w wiadomości e-mail, w przypadku składania zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia częściowo lub błędnie wypełnionego formularza zamówienia przez Użytkownika, którego wady uniemożliwiają realizację zamówienia przez Sprzedającego.

4. Warunkiem potwierdzenia zamówienia pod kątem możliwości realizacji przez Sprzedającego jest dostępność towaru w magazynie Sprzedającego.

5. W przypadku gdy realizacja zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwa Sprzedający:

     5.1. poinformuje niezwłocznie Użytkownika o anulowaniu zamówienia w całości lub

     5.2. zaproponuje Użytkownikowi realizację zamówienia w części, w której jest to możliwe.

6. Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

7. Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia od momentu otrzymania wpłaty od Użytkownika na konto bankowe sklepu (z wyjątkiem płatności za pobraniem).

8. Produkt wysyłany do Kupującego może się nieznacznie różnić od produktu pokazowego przedstawionego na stronie internetowej sklepu, co wynika z rękodzielniczego charakteru produkcji.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego błędnych danych oraz błędnego adresu dostawy.

10. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawarta jest w chwili wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

3. CENA

1. Podane przez Sprzedającego ceny wyrażone są w walucie polskiej – polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, o których Użytkownik informowany jest w trakcie składania zamówienia poprzez formularz zamówienia lub w wiadomości e-mail od Sprzedającego w przypadku złożenia zamówienia drogą mailową.

2. Cena obowiązująca w trakcie składania zamówienia jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedającego, chyba że oznaczono, że cena ustalana jest indywidualnie.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania w nich zmian.

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia został określony w zakładce „Czas realizacji zamówienia” na niniejszej stronie internetowej sklepu.

2. W czasie urlopu lub z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas wysyłki zamówienia może ulec wydłużeniu do 20 dni kalendarzowych.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. silne mrozy i wysokie temperatury, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jakość produktów. O tym fakcie niezwłocznie poinformuje Kupującego i ustalone zostaną indywidualne warunki wysyłki.

 

5. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Kupujący ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Formy płatności” na niniejszej stronie internetowej sklepu. 

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony towar w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu dokonania zakupu w przypadku płatności elektronicznej (on-line), przelewem, kartą płatniczą.

3. W przypadku wysyłki „za pobraniem” Kupujący zobowiązany jest zapłacić należność kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej w chwili odbierania paczki.

 

6. DOSTAWA I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski, Unii Europejskiej i reszty świata.

2. W przypadku wysyłek do krajów spoza Unii Europejskiej cena zakupionych towarów może ulec odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.

3. Sprzedający wysyła produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej. Możliwy jest też odbiór towaru w siedzibie firmy.

4. Koszty przesyłki produktów ponosi Kupujący. Sposoby dostawy oraz ceny przesyłki zostały określone w zakładce „Koszty wysyłki”  na stronie internetowej niniejszego sklepu oraz podawane są do wiadomości Kupującemu w trakcie składania zamówienia poprzez formularz zamówienia.

5. Wysyłka przedmiotów personalizowanych nie jest możliwa „za pobraniem”.

6. Wysyłka i dostawa towaru możliwa jest tylko w dni robocze.

7. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane są w najbliższy dzień roboczy, z uwzględnieniem terminu realizacji zamówień, który wynosi z reguły 48 godzin.

8. W przypadku większych zamówień termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

9. Termin dostawy produktów do Kupującego na terytorium Polski wynosi do 5 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty pod indywidualne zamówienie, gdzie termin dostawy nie powinien być dłuższy niż 16 dni.

10. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura lub paragon).

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Kupujący, o ile jest konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług – zawarcia umowy, bez podania przyczyny.

3. Wyjątek od prawa odstąpienia od umowy stanowi art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów:

     3.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     3.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     3.3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4. Aby odstąpić od umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

5. Można wysłać stosowne oświadczenie woli Sprzedającemu:

     5.1. pocztą elektroniczną na adres email: sklep@dotyk-kreacji.pl lub

     5.2. pocztą tradycyjną na adres: Pracownia Dotyk Kreacji, ul. Rolna 31, 43-100 Tychy.

6. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy zamieszczono poniżej. Konsument może skorzystać z tego wzoru, nie jest to jednak obowiązkowe.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

     7.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić produkt Sprzedającemu.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Sprzedający nie odbiera zwrotów za „pobraniem”.

13. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących Konsumentami.

 

8. REKLAMACJE

1. Procedury związane z reklamacją normują aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, zwłaszcza w ramach rękojmi (za wady fizyczne oraz prawne).

2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na formularzu reklamacyjnym sklepu, który można pobrać poniżej i przesłane do Sprzedającego:

     2.1. pocztą elektroniczną na adres: sklep@dotyk-kreacji.pl lub

     2.2. pocztą tradycyjną na adres: Pracownia Dotyk Kreacji, ul. Rolna 31, 43-100 Tychy

3. Zaleca się podanie przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym opisu wady, datę wykrycia wady, oraz określone żądania co do sposobu usunięcia wady.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres sklepu.

5. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w powyższym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. W przypadku gdy reklamacja jest uzasadniona i wiąże się z wymianą rzeczy na nową, naprawą rzeczy, bądź usunięciem niezgodności, koszty wysyłki ponosi Sprzedający. Sprzedający decyduje o wyborze formy transportu.

7. Sprzedający zastrzega, że różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera i monitora lub innego urządzenia mobilnego Kupującego, warunków oświetlenia, powodujące błędne lub zniekształcone informacje o towarach (np. kolor, proporcje), nie mogą być podstawą reklamacji.

           

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Kupujących nie będących Konsumentami.

2. Sprzedający zastrzega, że w ciągu 14 dni kalendarzowych przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży i/lub umowy o wykonanie usługi zawartej z Kupującym nie będącym Konsumentem, bez podania przyczyny. Prawo to wykona się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie.

3. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy kodeks cywilny odpowiedzialność z tytułu rękojmi pomiędzy stronami: Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostaje wyłączona.

4. W związku z zawartą umową sprzedaży i/lub umową o wykonanie usługi Sprzedający ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego przez Kupującego nie będącego Konsumentem sposobu płatności i dostawy.

5. Zgodnie z art. 548 § 1 ustawy kodeks cywilny z chwilą wydania rzeczy przewoźnikowi przez Sprzedającego przechodzą na Kupującego niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

6. Sprzedający/Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego/Usługobiorcy tylko za typowe szkody, które można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Nie ponosi odpowiedzialności z racji utraconych korzyści przez Kupującego/Usługobiorcy nie będącego Konsumentem.

 

10. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego przez czas nieoznaczony za pomocą poczty elektronicznej.

2. Celem rozsyłania Newsletter’a jest przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą.

3. Użytkownik może w każdej chwili bez podania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newsletter’a poprzez kliknięcie linku „wypisz się” lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres email: sklep@dotyk-kreacji.pl.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie sklepu internetowego.

3. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują powszechnie stosowane przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o konsumentach oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

12. FORMULARZE DO POBRANIA

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny


Top